Te asiguram ca stim legislatia in vigoare pentru PSI.

Te invitam sa o descoperi si tu!

Acestea sunt legile in vigoare pe care ne bazam activitatea

 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;
 • Hotarare Nr. 1489/2004 – organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
 • Hotarare Nr. 1490/2004 – aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
 • Hotarare Nr. 1491/2004 – aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
 • Hotarare Nr. 1492/2004 – principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
 • Hotarare Nr. 259/2005 – infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
 • Ordin nr. 210/2007 – aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii
 • Ordin nr. 483/2008 – organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
 • Ordin nr. 164//2007 – aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
 • Ordin nr. 163/2007 – aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
 • Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
 • Ordin nr. 158/2007 – aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 • Ordin nr. 132/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
 • Ordin nr. 130/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 • Ordin nr. 106/2007 – aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • H.G.R. nr. 1739/2006 – aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
 • Normativ din 08/07/2004 – elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
  Normativ din 05/06/2006 – asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
  Regulament din 22/03/2004 – acordarea licentei provizorii in sectorul gazelor naturale
  Regulament din 22/10/2004 – autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
 • Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
  Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
  Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
  Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
  Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
  Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
  PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
  Legea nr. 159/2007 – modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
  Ordin nr. 269/2008 – modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
 • Hotarare nr. 547/2005 – aprobarea Strategiei nationale de protectie civila
 • Hotarare nr. 1514/2005 – modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
 • HGR 164/2007 – modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
 • Ordonanta Nr. 88/2001 – infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 21/2004 – Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 25/2004 – modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
 • Legea Nr. 363/2002 – aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
 • Legea Nr. 329/2004 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
 • Legea Nr. 481/2004 – Protectia Civila
 • Hotarare nr. 1.579/2005 – aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 • Hotarare nr. 1.579/2005 – aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 • Ordin nr. 1436/2006 – aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
 • Ordin nr. 1433/2006 – aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
 • Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002
 • Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004
 • Ordin Nr. 373/2002 – aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
 • Ordin Nr. 542/2003 – aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
 • Ordin Nr. 47/1203/509/2003 – aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
 • Ordin Nr. 440/2004 – aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
 • Ordin nr. 463/2004 – modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
 • Ordin nr. 195/2007 – modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
  Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
  Ordin nr. 271/2005 – aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
  P.S.I. – Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
  Ordin Nr. 607/2005 – aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
 • Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
  Normativ din 27/06/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
 • Legea Nr. 307/2006 – apararea impotriva incendiilor
 • Ordin Nr. 360/2004 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
 • Ordin Nr. 370/2004 – aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
 • Regulament din 12/05/2005 – gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
 • Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
 • Ordin Nr. 1184/2006 – aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
 • Legea Nr. 80/1995 – Statutul cadrelor militare
 • Ordin nr.1113 IG/2008 – aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
 • Ordinul nr. 1124 IG/2008 – aprobarea Procedurii privind emiterea avizului in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala in ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
 • Ordin Nr. 1410/2004 – completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
 • Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2004 – modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Ordin nr. 1822/2004 – aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • Anexa Ordin 1822/2004 – Regulament din 07/10/2004 – clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • Ordin Nr. 713/2004 – modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
 • Ordin Nr. 720/2004 – aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
 • Ordin Nr. 2132/2004 – aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
 • Ordin Nr. 2134/460/2004 – aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
  Ordin Nr. 806/2004 – modificarea Ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
  Ordonanta Nr. 19/2005 – modificarea art. 4 din Legeaa nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • Ordin nr. 254/2005 – aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
  Anexa Ordin nr 254/2005 – Lista organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
  Ordin nr. 270/2005 – aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
  Ordin Nr. 718/2005 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta